close

Mimořádné opatření vlády - testování před přijímacím řízením

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

1) Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč"), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška"), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

2) Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

3) V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

4) Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Na základě mimořádného opatření vlády o testování uchazečů o střední vzdělání (tzn. i uchazečů na víceletá gymnázia) může zákonný zástupce zvolit možnost testování žáka na základní škole, do které žák dochází. Pro tyto účely jsou ministerstvem i doporučeny termíny, které bude ZŠ Hornická následovat.
Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích (ze 7. a 5. ročníku) se tak budou moci k testování dostavit 29.4. 2021
Uchazeči o studium na maturitních čtyřletých oborech (vycházející žáci) se budou moci k testování dostavit 27.4. 2021
Toto jsou termíny k testování žáků, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

Testování žáků před přijímacím řízením na SŠ
Úterý 27. dubna 2021 – uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s MZ (maturitní zkouškou):
8:30 – 9.A
9:30 – 9.B
10:30 – 9.C
11:30 – 8.C
12:30 – 8.D
Čtvrtek 29. dubna 2021 – uchazeči o víceletá gymnázia:
8:30 – 7.A
9:30 – 7.B
10:30 – 7.C
11:30 – 7.D
12:30 – 5.D
Organizační pokyny:
• žáci se dostaví před školu k bočnímu vchodu u tělocvičny 5 minut před stanoveným časem
• vyzvedne je pí uč. Cardová a odvede je do učebny 8.C v 1. patře
• žáci budou mít po celou dobu pobytu před školou a ve škole nasazené chirurgické roušky nebo respirátory
• žáci se budou testovat sami dle instrukcí a pod dohledem pí Cardové
• po ukončení testování pí Cardová odvede žáky bočním vchodem u tělocvičny před školu ke vchodu u družiny, kde vyčkají na certifikát o negativním testu
• každý žák obdrží 2 originály certifikátu – pro oba řádné termíny přijímacích zkoušek


Další termíny jsou v přiloženém dokumentu.

5) Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na
přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale
nemusí.

6) Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

7) Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

8) Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

V případě, že bude mít uchazeč  pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

9) K testování se může dostavit dítě, žák, student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

10) Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.