close

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací řízení 2020/2021

Pro žáky vycházející (z 9., 8., 7., 5. tříd – na SŠ s maturitou, SŠ s výučním listem, na víceletá gymnázia)

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

ZŠ – základní škola, SŠ – střední škola (označení, které se používá pro střední školy s i bez maturity, i pro gymnázia), ŘŠ ZŠ/ŘZŠ – ředitel základní školy, ŘŠ SŠ/ŘSŠ – ředitel střední školy, VP – výchovná poradkyně (na Hornické Cardová), PPP – pedagogicko-psychologická poradna, PLP – povinná lékařská prohlídka, JPZ – jednotná přijímací zkouška, Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků – ti mají na starost jednotné přijímací zkoušky, ZL – zápisový lístek, MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1) Změny přijímacího řízení z důvodu epidemie a opatření uzavření škol

• V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.

• MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

2) Přihlášky

Přihlášky na SŠ se tisknou ve škole. Ti, co budou dělat talentové zkoušky a včas (tzn. do 4.11.) pošlou výchovné poradkyni Cardové na Teams vyplněnou tabulku, budou mít vytisknuté a potvrzené přihlášky i se zápisovými lístky k dispozici ve škole v kabinetu výchovné poradkyně 6.11. před 8:00 (v případě otevření škol pro žáky 2. stupně od 2.11.). Pokud zůstanou školy z nařízení vlády uzavřeny, budou mít žáci či jejich zákonní zástupci možnost přihlášky a zápisové lístky vyzvednout ve škole dne 6.11. od 8:00 do 10:00 v kabinetu výchovné poradkyně (Cardová).

Pokud z nějakého důvodu nemůže žák tabulku na Teams vyplnit, protože nemá možnost připojení, zašlete požadavky pro tisk přihlášky (jméno a příjmení žáka, třída, název SŠ, REDIZO SŠ, název oboru a kód oboru – bez REDIZA/IZA střední školy a kódu oboru nelze přihlášky vytisknout. Naleznete je na stránkách dané střední školy nebo na stránkách atlasskolstvi.cz) na mail: [email protected] , do předmětu zprávy napište „Přihláška talentovky".

Pozn.: Škola, kterou žáci uvedou na prvním místě, je prioritní volba, škola, na kterou chtějí více. Na tuto školu pak jdou na první termín jednotné přijímací zkoušky.

3) Odevzdávání přihlášek

Pokud budou školy i nadále uzavřeny, musí si zákonný zástupce a uchazeč (žák) pohlídat následující:

· Zkontroluje údaje v přihlášce (žáci byli od září instruování několikrát, že změny telefonů, adres, mailů i pozici kontaktního zákonného zástupce musí nahlásit TU). Pokud se jedná o drobný detail (například telefonní číslo), škrtněte jednou čarou a napište správný údaj.

· Pohlídejte si, zda žákem vybraný obor má povinnou lékařskou prohlídku (PLP) – opět si to zjistíte na stránkách střední školy či na stránkách atlasskolstvi.cz. Pokud ano, je potřeba přihlášku nechat potvrdit i lékařem, než ji budete odesílat (u obou oborů s PLP nechte lékařem potvrdit obě přihlášky).

· Pokud má žák doporučení od PPP (pedagogicko-psychologické poradny) může toto doporučení (kopii) přiložit k přihlášce. Je možné se poradit i s vyšetřující v PPP, jestli není vhodné nastavit časovou dotaci pro

státní přijímací zkoušky. V takovém případě vydává PPP doporučení, ke kterému může (a nemusí) ze zákona ŘŠ SŠ přihlédnout.

· Pokud žák absolvoval úspěšně některá okresní, krajská, republiková kola v různých předmětech, pokud má absolutorium ze ZUŠ apod., může kopie certifikátů/diplomů přiložit k přihlášce.

· Do přihlášky se vyplňuje datum narození zákonného zástupce, datum narození žáka už je předvyplněno.

· Do přihlášky se nemusí zapisovat termíny jednotné přijímací zkoušky – škola, která je prioritní a je na prvním místě, má přidělený první termín jednotné přijímací zkoušky.

Pozn.: Na PPP se neobracejte, pokud již žák nemá doporučení. PPP nevydává doporučení jen pro přijímací řízení, informace psaná výše se týká jen žáků, kteří už doporučení mají.

• Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek; (naše škola žákovi vydá potvrzený zápisový lístek spolu s přihláškami),

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek (zápisový lístek dostanou žáci naší školy v průběhu ledna).

4) Přijímací řízení

· Pro maturitní obory

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk

a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,

je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání

na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

• Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.

• Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

• Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Cermat.

• Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů.

• Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol.

· Pro nematuritní obory

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou

zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem.

· Pro obory s talentovou zkouškou

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se

talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3

školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od

15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

5) Výsledky

Výsledky si musí ohlídat žák. Od zveřejnění na internetu běží žákovi lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku na SŠ! Ne od doby, kdy to zjistil.

· Pro obory s talentovou zkouškou

U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna

V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí.

· Pro maturitní obory

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

· Pro nematuritní obory

U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

· Pro všechny

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

6) Odvolání

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

• V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

7) Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

8) Zápisový lístek – všechny obory (ZL bude pro obory s talentovou zkouškou distribuován viz výše psané, pro obory bez talentové zkoušky budou podmínky upřesněny v lednu).

• Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

• Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku.

• Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Jinak řečeno: Pokud byl žák přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdal na dané SŠ zápisový lístek, může si tento zápisový lístek vyžádat nazpět (pro tyto situace slouží právě druhá tabulka, která se jinak nevyplňuje) a zapsat na tento zápisový lístek do druhé tabulky tu školu bez talentové zkoušky, na kterou úspěšně složil přijímací řízení v dubnu. Změnu pak nahlásí na mail výchovné poradkyni do konce května: [email protected]

Příklad vyplnění zápisového lístku je v přiložených souborech. Nevyplňujte nic dálšího!!! To mohou jen žáci v případě výše popsaném.

9) Odvolání

• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

• V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

10) Další kola přijímacího řízení

• K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).

• Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

• Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,

b) nekoná se jednotná zkouška,

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,

d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,

f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

• Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

• Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po uzavření 1. kola přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.

Pozn: Opravdu je nutné si to hlídat. Není daný termín otevření druhých kol, ani jejich uzavření. Nikdo zákonné zástupce, ani žáky nebude upozorňovat na to, že už je na nějaké škole vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Pokud žák neuspěje v prvním kole, hlídejte stránky středních škol, které žáka zajímají, dívejte se na stránky krajských úřadů, případně stránky atlasskolstvi.cz, ptejte se na SŠ, jestli otevřou druhá kola.

11) Přijímaní do vyššího než prvního ročníku střední školy nebo konzervatoře

• Při přijímání do vyššího ročníku SŠ podle § 63 školského zákona není zákonem stanoven termín přijímacího řízení. Využívá se stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

• Jednotná zkouška se nekoná.

• Ředitel školy rozhodne:

a) zda vyhlásí přijímací řízení do některého ročníku vyššího než prvního,

b) pro jaký předpokládaný počet přijímaných uchazečů je přijímací řízení vyhlášeno,

c) jaká kritéria přijímacího řízení vyhlásí s tím, že pokud rozhodne, že podmínkou přijetí je školní přijímací zkouška, musí určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru středního vzdělání, pro který je přijímací řízení vyhlášeno,

d) ve kterém termínu mají být podány přihlášky,

e) v případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen (vyšší než první).

https://www.msmt.cz/file/54092/ https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška"): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb-prijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb."): www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále j